Fagskuleutdanning på SJH

Fagskuleutdanning i handverksysting

Fagskulen i Sogn og Fjordane planlegg å starte studietilbod i handverksysting hausten 2022 i samarbeid med SJH og Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Trondheim. Det vert eit nett- og samlingsbasert årsstudium over to år.

Fagskulen i Sogn og Fjordane sende i januar 2021 søknad om godkjenning av eittårig fagskuleutdanning i handverksysting i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH), foreininga Norsk Gardsost og Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Trondheim.

Studiet vart godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i juni. Planen er å tilby studiet som ei deltidsutdanning over to år med oppstart hausten 2022. Studieplanen skal byggje på kursrekka som er utvikla på SJH gjennom 20 år. Fagskulen i Sogn og Fjordane er ansvarleg institusjon, men studiestader vil vera SJH i Aurland og Trøndelag høyere yrkesfagskole i Trondheim. Ysteriet ved SJH vart nyleg oppgradert til eit ypparleg produksjons- og undervisningslokale.

Kva er fagskule?

Fagskule er ei yrkesfagleg, høgare utdanning som byggjer på vidaregåande utdanning. Det er ikkje krav om generell studiekompetanse. Studietilbodet byggjer på naturbruksprogrammet eller restaurant- og matfag eller relevant yrkeskompetanse. Dei som fullfører utdanninga får ein fagskulegrad i handverksysting og får tittelen ysteteknikar.

Målgruppe for studiet

a) Dei som driv og dei som i dag er tilsette på handverksysteri/gardsysteri

b) Dei som er interesserte i mjølkeforedling og ynskjer å starte ysteri eller jobbe hjå andre

c) Produksjonsmedarbeidarar i Rørosmeieriet, TINE og Synnøve Finden

Det er truleg også folk i andre nordiske land som vil ha interesse av utdanningstilbodet.

Studieinnhald

Mjølkeforedling i praksis og teori er det sentrale innhaldet. Studiet er inndelt i følgjande emne:

  • Mjølkeforedling og grunnleggjande produksjon
  • Kvalitetsarbeid i mjølkeforedling
  • Marknadskunnskap
  • Bedriftsøkonomi
  • Hovudprosjekt

Dei to emna marknadskunnskap og bedriftsøkonomi vil truleg vera mindre relevante for studentar som arbeider eller vil søkja seg jobb i meieriindustrien. Desse vil få tilbod om meir aktuelle emne. Kva emne det er snakk om vil snart bli gjort kjent.

Utdanninga blir avslutta med eit hovudprosjekt. Der tek studenten utgangspunkt i ei problemstilling hen har særleg interesse for, innanfor emne det er undervist i.

Detaljerte opplysingar om studiet og søknad blir lagt ut her på sjh.no og heimesidene til samarbeidande organisasjonar så snart som mogleg.

Kontakt

Søknadsfrist er 15. april. Dersom du har spørsmål før meir info vert publisert, kontakt Sogn Jord- og Hagebruksskule ved prosjektleiar Bjørg Fritsvold: Bjorg.Eldri.Fritsvold@vlfk.no / tlf. 958 48 870