Seminar “Frå problematisk avfall til rimeleg biodiesel”, 30. nov 2009

Velkomen til seminar!

”Frå problematisk avfall til rimelig biodiesel”

Arrangør: Sogn Jord- og Hagebruksskule i samarbeid med Vestlandsforskning – prosjekt Biodienet

Tid og stad: måndag 30.november 2009, oppmøte på Aurland rådhus.

I samarbeid med Vestlandsforsking og prosjektet ”Biodienet” vil vi sjå på om det er muleg å produsera vår eigen biodiesel frå brukt matolje frå restaurantnæringa. Alle som brukar matolje er pålagt å levera til godkjent mottak. I dag tek SIMAS i mot den type avfall og komposterer det.

Ved å utvinne biodiesel frå brukt matolje får vi utnytta det på ein betre måte og vil vi spare miljøet for bruk av fossilt brensel. For SJH er dette eit mål i seg sjølv i tillegg til at vi er ein pedagogisk arena kor vi gjerne vil visa miljøvenlege alternativ.

Program:

09.30 Velkomst ved rektor Bjørg Fritsvold

09.40 Produksjon av Bio-diesel på SJH– er det mogleg? ved Otto Andersen, Vestlandsforsking

  • Litt om prosjektet Biodienet
  • Bakgrunn og hovedkonklusjonar

10.00  Erfaringar med prod. av biodiesel frå brukt matolje ved Paul Winson, Milvinn

10.30 Diskusjon – spørsmål Kaffi med noko økologisk å bite

11.00 Opplegg for produksjon på SJH ved Sven Dalsryd

11.30 Økologisk lunsj på SJH

12.15 Innsamling av brukt matolje ved Hallvar Lunden, Simas. Kva mengder og kva kvalitet får vi inn?

12.30 Prosjekt Bio-energi i Sogn og Fjordane ved Merete Larsmoen, FMLA. Kan biodieselprod. på SJH koma inn i programmet?

13.00 Sogn og Fjordane fylkeskommune sin klimaplan – strategiar og tiltak, ved Elisabeth Veivåg Helseth, klimakoordinator

13.30  Diskusjon : vegen vidare for biodieselprod. på SJH

14.30 Oppsummering og avslutning ved Otto Andersen og Anne Karin Hatling

Helsing Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule