Inn på tunet

SJH som ressurs for opplærings-, helse- og sosialsektor.

Inn på tunet vert definert som tilbod for enkeltmenneske eller grupper som blir gjeve på eit gardsbruk. Tilbodet byggjer på eit samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse- og sosialsektoren med aktivitetar knytt til garden og landbruket.

SJH har i mange år dreve med tilrettelagt tilbod for ulike brukargrupper. På SJH er det mange aktivitetar som barn, ungdom og vaksne kan vere med på: stell av jord, dyr og planter, matlaging, arbeid i gartneri og butikk. Meiningsfulle og varierte aktivitetar som gjev meistring og læring.

Tilbod som SJH gjer:

  • Arbeidstrening for ungdom og vaksne
  • Tilrettelagt undervisningstilbod
  • Gardsbesøk frå barnehagar og skular i regionen
  • Levande skule, samarbeid med Aurland barne- og ungdomsskule. Garden og dyra blir brukt som pedagogisk ressurs frå 1.- 9. klasse
  • Gardspraksis for 9. klasse frå Skjold Steinerskule i Bergen
  • Utvikla kurs innan Stadbasert læring

Det er starta eit eige team på SJH som jobbar med å vidareutvikla garden som tilrettelagt arbeidsplass og læringsarena. Det er teke initiativ til organisert samarbeid med Aurland kommune om dette.