SJH med i nytt prosjekt om karbonbinding

“Karbon på rett veg” er eit større FoU-prosjekt som tar utgangspunkt i vidareutvikling av kompostplassen ved SJH, og rolla SJH har som lokal og regional aktør når det gjeld karbonbinding i det nye Vestland.

SJH fekk i lag med Vik kommune, SIMAS, Aurland kommune og Njøs næringsutvikling hausten 2019 forprosjektmidlar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune si tilskotsordning til klima- og miljøtiltak til å utvikle eit større regionalt pilotprosjekt. Dette prosjektet skal lage ein Vestlandsmodell for optimal karbonhandtering, der ein føyer saman tre ulike innsatsområde og aktørar i ein samla strategi:

  • Pilotanlegg gard: småskala handtering av hageavfall, kompost og biokol, SJH
  • Pilotanlegg kommune: storskala handtering av skogavfall til biokol og energi, Vik
  • Pilotanlegg avfallselskap: storskala handtering av organisk avfall frå hushald

Målet med forprosjektet er å utvikle eit hovudprosjektet (2020–23). Søknad vil bli sendt april 2020. Vi vil her utvikle desse tre delprosjekta som ein samla pilot, som kan skalerast opp som modell for heile Vestland, med tanke på å bli eit pilotfylke (2023–30) på handtering og binding av organisk karbon. Dei kortsiktige målsettingane ved SJH kring prosjektet gjeld fylgjande tre område:

  • Design, finansiering og etablering av eit gardsskala biokol-anlegg ved kompostplassen til SJH
  • Utprøving av biokol sine eigenskapar som jordforbetringsmiddel (samarbeid med Njøs næringsutvikling)
  • Utvikling av kompost til sal, og alternativ til torv som vekstmedium i økologisk drift

Deltakarar i forprosjektet er Vik kommune (prosjektleiar), Aurland kommune, SIMAS, SJH og Njøs næringsutvikling. I forprosjektet er det eit nært samarbeid med Njøs Næringsutvikling (Liv Hatleli Gilpin) og Aurland kommune (Gudny Flatabø) i SJH sitt delprosjekt. Ved SJH er Nat Mead, Per Thunshelle og Gunnar Rosten deltakarar i prosjektet – i tillegg til Aksel Hugo som er SJH sin delprosjektleiar.

Nat Mead på kompostplassen, SJH