Ledige stillingar frå hausten av

Om arbeidsgiver:

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune – ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk med plass til 52 elevar fordelt på Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk, økologisk. Eit allsidig økologisk drive skulegardsbruk er sentralt i undervisinga. Skulen har gartneri, gardsbutikk, internat, ulike typar foredlingslokale og Ressurssenter (oppdrag, kurs og fagleg utviklingsarbeid).

Om stillingane:

Frå 1. august 2018 har SJH ledig desse stillingane:

 • Faglærar tekniske fag og maskin – 50-70 % stilling
 • Faglærar i gardsdrift, rekneskap og landbruksøkonomi – omlag 30 % stilling
 • Faglærar i engelsk – 9,2 % stilling
 • Faglærar i norsk for framandspråklege – 25 % stilling vikariat (2018-20)
 • Miljøterapeut Inn på Tunet – 40-50 % stilling mellombels (2018-20)

Det er mogleg å søkja på tvers av stillingane. Skulen kan tilpassa stillingsprosentane etter søkjar sine kvalifikasjonar og mulegheiter.

Ansvars- og arbeidsområde

 • Ansvar for undervisning for gjeldande fagområder
 • Aktiv deltaking i tverrfaglege team
 • Aktiv i utviklingsarbeid innan fagfeltet

Krav til utdanning og praksis

 • Relevant fagleg og pedagogisk utdanning
 • Relevant arbeidserfaring innafor fagområdet
 • Kunnskap og engasjement for økologisk landbruk

Ønska personlege eigenskapar

 • Interesse for unge menneske og deira faglege og personlege utvikling
 • Gode evner til å formidle kunnskap og organisere elevøvingar
 • Strukturert i planlegging, gjennomføring og refleksjon
 • God kommunikasjonsevne og sterk samarbeidsvilje
 • Interesse for å dele kunnskap med kollegaer
 • Utviklingsorientert innafor eige fagområde

For stillingane gjeld:

 • Løn etter gjeldande regulativ
 • Fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
 • Hjelp til å skaffe bustad og flytteutgifter vert dekka etter gjeldande reglar
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • 6 månaders prøvetid

Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato, jf. Opplæringslova §10-9.

Interesserte er velkomne til å ta kontakt med rektor Aksel Hugo, tlf. 479 70 862 

Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk. Sjå utlysing og søk via Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside her: Ledige stillingar ved SJH

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved eventuelt intervju.

Det blir teke atterhald om at overtalige ved andre skular kan ha rett til utlyst stilling.

Søknadsfrist: 16. mai 2018

Her kan du lese om dei nåverande lærarane på SJH.