Lærarane: Marco Neven

I denne serien presenterer vi alle dei dyktige og hyggelege lærarane på SJH – i alfabetisk rekkefylgje. Tiande person ut er Marco Neven, som underviser i  forvaltning, drift, utmark, kulturlandskap og birøkt.

Marco Neven har jord- og skogbruksutdanning pluss økonomi, marknadsføring og praktisk-pedagogisk utdanning. Han jobba 20 år i landbruksforvaltinga før han byrja ved SJH i 2008. Marco har vore aktiv i landbruksrelaterte prosjekt og organisasjonar i mange år, og heime i Lærdal driv han eit småbruk med bærdyrking og pollineringsbirøkt. Ved SJH underviser han i faga forvaltning og drift (Vg2), utmark og kulturlandskap (Vg3) og litt om birøkt i plante- og husdyrproduksjon (Vg3). Marco meiner at føre-var-prinsippet og berekraft er sentrale moment i økologisk landbruk. Han synast det er gjevande å jobba med utvikling av framtidsretta matproduksjon innafor desse rammene. Om SJH seier Marco:

Læringsmiljøet og det sosiale livet på skulen har alltid vore unikt. Eg kan trygt tilrå å bruke eit par utviklingsår i lag med oss på SJH!

Presentasjonen av alle lærarane finn du her.