Ledige faglærarstillingar frå 1. august

Om arbeidsgiver:

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune – ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk med plass til 52 elevar fordelt på Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk, økologisk. Eit allsidig økologisk drive skulegardsbruk er sentralt i undervisinga. Skulen har gartneri, gardsbutikk, internat, ulike typar foredlingslokale og Ressurssenter (oppdrag, kurs og fagleg utviklingsarbeid).

Om stillingane:

Ledige faglærarstillingar ved Sogn Jord- og Hagebruksskule – frå 1. august 2017

 • Faglærar i tekniske fag og maskin – omlag 50% stilling 
 • Faglærar i faget gardsdrift – omlag 30% stilling 
 • Faglærar i økologisk plantekultur – omlag 30% stilling 
 • Faglærar i økologisk husdyrhald – om lag 30 % stilling

Det er mogleg å søkja på tvers av stillingane. Skulen kan tilpassa dei etter søkjar sine kvalifikasjonar.

Ansvars- og arbeidsområde

 • Ansvar for undervisning og øvingar i Vg2 og Vg3
 • Aktiv deltaking i tverrfaglege fagteam
 • Aktiv i utviklingsarbeid innan fagfeltet

Krav til utdanning og praksis

 • Relevant fagleg og pedagogisk utdanning
 • Relevant arbeidserfaring innafor fagområdet
 • Kunnskap og engasjement for økologisk landbruk

Ønska personlege eigenskapar

 • Interesse for unge menneske og deira faglege og personlege utvikling
 • Gode evner til å formidle kunnskap og organisere elevøvingar
 • Strukturert i planlegging, gjennomføring og refleksjon
 • Klår kommunikasjonsevne og sterk samarbeidsvilje
 • Interesse for å dele kunnskap med kollegaer
 • Utviklingsorientert innafor eige fagområde

For stillingane gjeld:

 • Vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår, løn etter gjeldande tariffavtale
 • Prøvetid på 6 md.
 • Krav om tilfredsstillande politiattest ved tilsetjing

Attesterte kopiar av vitnemål og attestar skal leggjast fram ved eventuelt intervju. Opplysningar om skulen er å finna på www.sjh.no. Interesserte er velkomne til å ta kontakt med adm. leiar Venke Sjursen, telefon 57 63 71 33 / 901 22 866 eller e-post venke.sjursen@sfj.no.

Søknad med fullstendig CV skal registrerast og sendast elektronisk (A-sak 17/3986).

Søknadsfrist:  2. juni 2017

Teksten over er kopiert frå utlysinga på Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside:

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3378502