Litteratur

Ein del av bøkene som vert brukt i undervisinga på SJH:

Økologisk jordkultur ,
Sissel Hansen og Kirsty McKinnon. 344s. Landbruksforlaget/NORSØK. 1999. Jordøkologi, vurdering av jord, gjødsel og gjødsling, kompostering, forbetring av dyrkingsforhold, jordarbeiding, kjøreskader og erosjon.

Økologisk husdyrhald,
Ingrid Olesen, Turid Strøm og Vonne Lund. 537s. Landbruksforlaget/NORSØK. 1999. Om storfe, sau, geit, gris, hest og høner. Husdyravl, fôring, helse, åtferd, slakting og foredling.

Økologisk plantekultur 1,
Olav Arnar Bø og Bjørg Fritsvold. 335s. Fagbokforlaget. Innføring i grunnleggjande emne som plantebiologi, vekstskifte, ugras og skadeorganismar, planteoppal og formeiringsmåtar. Deretter kjem ein grundig gjennomgang av korn og erter til modning og potet.

Økologisk plantekultur 2,
Olav Arnar Bø og Bjørg Fritsvold. 357s. Fagbokforlaget. Bok 2 held fram med gjennomgang av dei andre mat- og fôrvekstane som er aktuelle i Norge. Til slutt litt om lager og lagringsmåtar og om produktkvalitet.

Frå ressurs til produkt – lokal foredling og omsetning,
Bjørn Ness. 328 s. Fagbokforlaget. Boka tek for seg kva vi må kjenne til og kva vi må vurdera dersom vi ønskjer å setja i gang med lokal foredling og omsetning av gardens produkt. Vi finn døme på foredling av ulike typar råvarer, og ikkje minst ein fyldig del med forretningsplan – omsetning og økonomiske vurderingar.

Økonomi for økologisk landbruk 1,
Maria Bjune, Olav J. Ellingsen, Bjørg Fritsvold, Jon Gjerdåker, Erik Solheim. 270 s. Fagbokforlaget. Omhandlar landbruket si rolle nasjonalt og internasjonalt, og ein del emne innan bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

Økonomi for økologisk landbruk 2,
Bjørg Fritsvold og Jon Gjerdåker. 213 s. Fagbokforlaget.
Bok 2 held fram med driftsøkonomi for landbruket og omlegging til økologisk drift. Vi finn også ein del emne frå landbrukshistoria, om økofilosofi og om samanheng mellom økologi, økonomi og økologisk samfunn.

Økologisk skog og utmarksforvaltning 1 og 2,
Øyvind Skar. 352 s. Vett & Viten. Gjev oversikt over norsk natur og naturbruk med vekt på økologiske kunnskapar og forståelse. Oppgåver og forslag til prosjekt er meint å styrke interessa for økologisk langsiktig naturbruk og omsorg for våre mangfaldige natur- og kulturverdiar.

Andre bøker om økologisk landbruk:

Handbok Økologisk landbruk,
Turid Strøm (red), 1999. Norsk senter for økologisk landbruk. Oppslagsverk om økologisk landbruk retta mot rådgjevarar, offentleg forvaltning og lærarar på landbruksskulane, men er også aktuell for interesserte bønder vil. Føreset at lesaren har agronomiske grunnkunnskapar. Bygt opp med lausbladsystem slik at stoffet kan oppdaterast etter kvart som ny kunnskap blir utvikla.

Omlegging til økologisk landbruk ,
Fritsvold, B., Løes, A-K. og Schmidt, K.G. 1996. 318s. Landbruksforlaget og Norsk senter for økologisk landbruk. Boka tek opp dei viktigaste sidene ved økologisk drift og korleis det kan fungere under ulike vilkår. Det er også vist ein framgangsmåte for å setja opp omleggingsplan. Boka er retta mot dei som har agronomiske grunnkunnskapar frå før.